.. Autorizace ..

Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení příjmech, darech a závazcích je veden na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění.
Na základě tohoto zákona vzniká veřejným funkcionářům povinnost, podat formou čestného prohlášení oznámení o:
Oznámení podaná podle zákona 159/2006 Sb., týkající se veřejných funkcionářů Středočeského kraje jsou uložena a evidována v centrálním registru, jehož správcem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Podmínky udělení uživatelského jména a hesla pro přístup do registru
 1. Nahlížení do registru je možné v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (internet), nebo osobně v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje na adrese Zborovská 11, 150 00 Praha 5.
 2. K nahlížení do elektronické podoby registru je nutné získat přístupové údaje (jméno, heslo a identifikátor), které na základě písemné žádosti udělí Krajský úřad Středočeského kraje. Žádost o přístup k registru oznámení naleznete na konci této stránky.
 3. Pro udělení přístupu musí žadatel do žádosti uvést své jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
 4. Žádost lze podat
 5. Údaje žadatele uvedené v žádosti budou ověřeny oproti Informačnímu systému základních registrů (ISZR)
 6. Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí Krajský úřad Středočeského kraje žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele s výjimkou žádosti podané podle odstavce 3 písm. a).
 7. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

POUČENÍ
 1. Sdělit uživatelské jméno a heslo třetí osobě k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
 2. Přestupkem je také používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného činitele.
 3. O jakékoli činnosti v registru oznámení se automaticky provede záznam s uvedením identifikace uživatele, data, času a předmětu dotazu, včetně informace o zobrazení požadovaného dokumentu.
 4. Platnost uživatelského jména a hesla je časově omezena po dobu 30 dní. Po uplynutí doby platnosti přístupových údajů, na kterou je povolení k nahlížení do registru oznámení vydáno, bude jejich použití zablokováno.
 5. Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživateli přístup, pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky za kterých bylo vydáno, zejména, pokud byly přístupové údaje sděleny třetí osobě.
 6. Podáním žádosti o udělení uživatelského jména a hesla souhlasí žadatel se zpracováním osobních údajů, a to na dobu nejméně pěti let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.
 7. Vydaná povolení k přístupu do registru je správce povinen evidovat.

Žádost o nahlížení do registru oznámení (pro vyplnění v PC v PDF).

Sdělení o neúplných nebo nepravdivých skutečnostech

Podle § 13 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují možné nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru. Sdělení lze podat i v elektronické podobě. Elektronické podání není nutné v tomto případě opatřovat elektronickým podpisem.

Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede (§ 14 odst. 1), skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.

Evidenční orgán (§ 14), který se z dostupných informací dozví, že se veřejný funkcionář dopustil jednání, které má znaky přestupku (§ 23 odst. 1), oznámí takovou skutečnost bezodkladně příslušnému orgánu státní správy podle zvláštního právního předpisu


Registr oznámení
 
Vložte uživatelské jméno a heslo.
 
Uživatelské jméno:
Heslo: